കണ്ണൂർ താഴെചൊവ്വയിൽ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി

കണ്ണൂർ താഴെചൊവ്വയിൽ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടം കണ്ണൂർ
ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന ലോറിയാണ് കാറിലിടിച്ച് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു
കയറിയത്. അപകടത്തിൽ ആളപായമില്ല. ലോറിയുടെ ടയർ
തേഞ്ഞതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: