നേട്ടം

അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നടത്തിയ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ IISER (indian institute of Science education & research) ൽ integrated P. G ക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച ശിശിര ബാബു, അഴീക്കോട് വായിപറമ്പ് സ്വദേശി ബാബു ചോറന്റെ മകളാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: