വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് LGS കണ്ണൂർ ജില്ലാ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ വ്യാഴാഴ്ച കലക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് LGS കണ്ണൂർ ജില്ലാ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ 8-8-19 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10ന് കലക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ലിസ്റ്റിലെ താത്കാലിക നിയമനം അവസാനിപ്പിക്കുക, സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ നിയമനം ജില്ലാ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, പുതിയ LGS തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നിയമനം PSCക്ക്‌ വിടുക, തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച്.
വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ.സിജിൻ, രജിലേഷ് മാറോളി, പി.പ്രജിത്ത്, സി.സുമയ്യ, സജിത ലിജീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: