“കുട്ടനാട്ടിന്റെ കണ്ണീരിനൊപ്പം” കരുവൻചാൽ ട്രൂ വിഷൻ കൾച്ചറൽ ഫോറം ഭഷ്യ വസ്തുക്കളുമായ് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക്

കരുവൻചാൽ ട്രൂ വിഷൻ കൾച്ചറൽ ഫോറം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടനാട്ടിലേക്കു

വേണ്ടി സമാഹരിച്ച മൂന്ന് ടണ്ണോളം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുമായി യാത്ര തിരിക്കുന്ന പിക് അപ്പ് വാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി.എ റഹീം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: