പോത്തേരി ജിംനേഷ്യം: ”പോത്തേരി രാഘവേട്ടന്റെ ”അനുസ്മരണ ചടങ്ങും പഴയകാല ശിഷ്യന്‍മാരുടെ സംഗമവും ആഗസ്ത് 12ന്

പ്രിയരെ മുന്‍പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം 19 ന് നടത്താനിരുന്ന ”പോത്തേരി

രാഘവേട്ടന്റെ ”അനുസ്മരണ ചടങ്ങും പഴയകാല ശിഷ്യന്‍മാരുടെ സംഗമവും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ആഗസ്ത് 12ാം തീയ്യതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: