കോയോടൻചാലിൽ കൊളങ്ങരക്കണ്ടി തറവാട്ടിൽ മീനാക്ഷി (91) അന്തരിച്ചു

കൂടാളി, കോയോടൻചാലിൽ കൊളങ്ങരക്കണ്ടി തറവാട്ടിൽ മീനാക്ഷി

[91വയസ്സ്]
മക്കൾ
ഉഷാവതി,
അംബുജാക്ഷി,
തങ്കമണി,
പുഷ്പാകരൻ,
ചിത്രാവതി.

%d bloggers like this: