എസ്.എസ്‌.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മെയ് 21 മുതൽ

എസ്എസ്‌എൽസി, പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളിലെ ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷകൾ മേയ് 21നും 29 നു മിടയിൽ പൂർത്തിയാക്കും. പൂർത്തിയായ പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയം മേയ് 13ന് ആരംഭിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: