അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറ പാറപുറത്ത് കുഞ്ഞിക്കിഴക്കിയിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി നിര്യാതനായി

അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറ പാറപുറത്ത് കുഞ്ഞിക്കിഴക്കിയിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി (85) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: അലീമ്മ, മക്കൾ: അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, സുഹറാബി, സത്താർ, സൈബു, റംല്ലത്ത്, മൂസ്സാൻ, റുഖ്യാബി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: