പാനൂർ ഭാഗത്ത് 1982 പേർ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ

പാനൂർ: പാനൂർ നഗരസഭയിലും കുന്നോത്ത് പറമ്പ്, തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി ഞായറാഴ്ച വരെ 1982 പേരാണ് കൊറോണയുടെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

പാനൂർ നഗരസഭയിൽ 780 പേരാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 28 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന 246 പേരെ ഒഴിവാക്കി. കുന്നോത്തുപറമ്പിൽ 576 പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. തൃപ്രങ്ങോട്ടൂരിൽ 626 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. 224 പേരെ ഒഴിവാക്കി. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നെത്തിയവർ 224 പേരുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ 308-ളം മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തിയവർ 94 പേരുമാണ്. 551 പേർ 18-നും 60-നും ഇടയിലുള്ളവരാണ്. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരായി 13 പേരാണുള്ളത്. 23 പേർ 11-നും 17-നും ഇടയിലുള്ളവരാണ്. 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 39 പേരുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: