അനധികൃത പരസ്യ ബോർഡുകൾ:  പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാം

അനധികൃത ഫ്‌ളക്‌സ്, പരസ്യ ബോർഡുകൾ, ഹോർഡിംഗുകൾ, ബാനറുകൾ, കൊടികൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നോഡൽ ഓഫീസറായി കണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ചു. അനധികൃത ഫ്‌ളക്‌സ്, പരസ്യ ബോഡുകൾ, ഹോർഡിംഗുകൾ, ബാനറുകൾ, കൊടികൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന പക്ഷം പരാതികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ ഇമെയിൽ മുഖേനയോ വാട്ട്‌സാപ്പ് നമ്പർ മുഖേനയോ അറിയിക്കാം. ഇമെയിൽ: ddpknr1@gmail.com ഫോൺ: 9496049001, വാട്ട്‌സാപ്പ് നമ്പർ: 9847884995.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: