കണ്ണൂരിൽ നാളെ (7/2/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കുതിരത്തടം, വള്ളുവൻകടവ്, ബാലൻകിണർ, കോട്ടക്കുന്ന്, അറബിക് കോളേജ്, അക്ബർ റോഡ്, എ കെ ജി എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധികളിൽ നാളെ ഫെബ്രുവരി ഏഴ്) രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കതിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മലാൻ ഹെൽത്ത് സെന്റർ, അയ്യപ്പമഠം, നാലേഒന്ന്, ചൊയ്യാടം, എം ജി കെ കളരി, കതിരൂർ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ഏഴ്) രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ സി എം നഗർ, നരീക്കാംവള്ളി, ഓസോൺ കോട്ടിംഗ്, പിലാത്തോട്ടം, കോട്ടക്കുന്ന്, കാനായി, തോട്ടംകടവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ഏഴ്) രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ തോണിയോട്ട് കാവ്, ഐ ടി ഐ, വട്ടക്കുളം, കനോത്ത് കാവ്, ആദികടലായി, കുറുവ, വട്ടുപാറ, അവേര, തയ്യിൽ കാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ഏഴ്) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ തൃക്കപാലം, കോട്ടൂർ, എയർടെൽ കോട്ടൂർ, മമ്മാക്കുന്ന് ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പുഞ്ചിരിമുക്ക്, കാടാച്ചിറ ഓഫീസ് പരിസരം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ഏഴ്) രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ചിട്ടിമുക്ക്, നഴ്‌സിംഗ് കോളേജ്, ഇല്ലിക്കുന്ന്, ഇടത്തിലമ്പലം, ബാലം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഫെബ്രുവരി ഏഴ്) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ട് മണി വരെയും നെട്ടൂർതെരുവ്, പാറക്കെട്ട്, മഠത്തുംഭാഗം ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: