പാപ്പിനിശ്ശേരി ആയുർവേദ ആശുപത്രി  ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള വർധനവ്

പാപ്പിനിശ്ശേരി വിഷ ചികിത്സാകേന്ദ്രം, ആയുർവേദ ആശുപത്രി, എം.വി.ആർ. ആയുർവേദ കോളേജിന്റെ കീഴിലുളള മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച തർക്കം ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഒത്തുതീർപ്പായി.  ജീവനക്കാർക്ക് മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ 15% ഇടക്കാലാശ്വാസമായി നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ വർദ്ധനവിന് 2019 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടാകും.  യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ ടി.വി. സുരേന്ദ്രൻ, മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രതിനിധികളായി ടി.സി.എച്ച്.വിജയൻ, എം.വി.കണ്ണൻ, യൂണിയനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച സി.എം.കൃഷ്ണൻ, പി.പി പ്രദീപൻ (സി.ഐ.ടി.യു) എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: