കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ എട്ടിന്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന സെമിനാർ ഡിസംബർ എട്ടിന് രാവിലെ 9.30ന് പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം.പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത് തല ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർമാർ, അംഗങ്ങൾ, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്‌റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രസിഡൻറ് അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: