മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി പ്രതിമാസ മാതൃകാ പരീക്ഷ

മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെൻറ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പ്രതിമാസ മാതൃകാ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് മാതൃകാ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ എംപ്ലോയ്‌മെൻറ് എക്‌സചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ള, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഡിസംബർ 16ന് മുമ്പായി അതത് എംപ്ലോയ്‌മെൻറ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: