കണ്ണൂരിൽ നാളെ (6-12-2018) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പുതിയതെരു, പുതിയതെരു മാർക്കറ്റ്, നീരൊഴുക്കുംചാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 6) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പള്ളിക്കുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മൂകാംബിക റോഡ്, മൂകാംബിക അമ്പലം, അധികാരി, കുന്നാവ്, പള്ളിക്കുന്ന് പാലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 6) രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ധർമ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ധർമ്മശാല, കുഴിച്ചാൽ, സ്‌നേക്പാർക്ക്, തവളപ്പാറ, കോൾമെട്ട, അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 6) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് ആറ് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

എച്ച് ടി ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇരിക്കൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കുയിലൂർ 1, കുയിലൂർ 2, കുയിലൂർ 3, മയിൽക്കുന്ന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 6) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകില്ല.

ശ്രീകണ്ഠപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ പഴയങ്ങാടി, സെറീനവുഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാളെ (6 ഡിസംബർ) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: