പട്ടികജാതി, പട്ടിക ഗോത്രവർഗ  കമ്മീഷൻ അദാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ

കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ ഗോത്ര കമീഷൻ ചെയർമാൻ ബി.എസ് മാവോജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ 20, 21 തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് നടത്തും. 20ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെയും 21ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെയും നിലവിലെ പരാതികൾ പരിഗണിക്കും. കമീഷൻ അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. പി.ജെ സിജ, എസ് അജയകുമാർ എന്നിവരും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംബന്ധിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: