ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസിൽ  ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു  

ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസുകൾ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ  ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ലേബർ ഓഫീസിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളുമായി എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാലതാമസം കൂടാതെ അവ തീർപ്പാക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള അവസരം ഇതുമൂലം ലഭ്യമാകും. ജില്ലാ ലേബർ  ഓഫീസർ ടി.വി. സുരേന്ദ്രൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ എ.എൻ. ബേബി കാസ്‌ട്രോ, ഡെപ്യൂട്ടി ലേബർ ഓഫീസർ എം. മനോജ്, അസി. ലേബർ ഓഫീസർ അവിനാഷ് സുന്ദർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരും വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: