കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാലാം നമ്പർ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണം വൈകും; ഡി ആർ എം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാലാം നമ്പർ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണം വൈകും. സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് റെയിൽവേ നിർമ്മാണം അനശ്ചിതമായി വൈകുന്നത്. നേരത്തെ പി കെ ശ്രീമതിയുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായാണ് കിഴക്കുഭാഗത്ത് നാലും അഞ്ചും നമ്പർ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കാൻ റെയിൽവേ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. ഇതിനാവശ്യമായ ടെണ്ടർ നടപടിയും പൂർത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാത്തത് കാരണം പല ട്രെയിനുകളും ഔട്ടറിൽ കൂടുതൽ സമയം നിർത്തിയിടേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ മാസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിവിഷൻ മാനേജർ പ്രതാപ് സിംഗ് ഷാമി പരിശോധിച്ചു.
വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കിഴക്കുഭാഗത്ത് പാർക്കിങ് സംവിധാനം വിപുലീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി.നിലവിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ട ക്വാട്ടേഴ്സുള്ള സ്ഥലം വരെ പാർക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയും പരിശോധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: