മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്സറിയിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ കൂളർ നൽകി

മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്സറിയിൽ SDPI മാട്ടൂൽ സൗത്ത് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഡബിൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ കൂളർ എസ്.ഡി.പി.ഐ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉനൈസ് എം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു മാട്ടൂൽ സൗത്ത് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ അനസ് കെ കെ, മഷൂദ് മാട്ടൂൽ, അസ്ഹദ് കെ, ഹാഷിം ടി.ടി.വി, ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ജയദീപ് തുടങിയവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: