തിലാനൂർ: കാപ്പാട് പുത്തൻ പുരയിൽ കെ.പി ഹംസ(69) നിര്യാതനായി

തിലാനൂർ: കാപ്പാട് പുത്തൻ പുരയിൽ കെ.പി ഹംസ(69) നിര്യാതനായി

. ഭാര്യ സുബൈദ, മക്കൾ, നൌഷാദ്, നൗഫൽ, നൗഷീർ, ഫൗസിയ, മരുമകൻ റയീസ്. സഹോദരങ്ങൾ: നഫീസ, കദീജ.മരുമക്കൾ: ഫസ്ന, റുബീന, രസ്നത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: