കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍

പുതുക്കിയ കൊവിഡ് നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ജില്ലയില്‍
ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍
കോര്‍പറേഷന്‍ 17, ആന്തൂര്‍ നഗരസഭ 19,22, പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭ 23, 24,40, തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ 20, തലശ്ശേരി 9.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: