എന്റെ ഹെൽമെറ്റ് എന്റെ സുരക്ഷ

എന്റെ ഹെൽമെറ്റ് എന്റെ സുരക്ഷ
I obey traffic rules.
വളപട്ടണം പോലീസും അഴീക്കോട് hss കൂടി ചേർന്ന് ട്രാഫിക്ക് ബോധവൽക്കരണം ,
“നല്ലപാഠം “@വൻകുളത്തുവയൽ അഴീക്കോട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: