ചാലാട് മണലിലെ രാജീവ് ഭവൻ തകർത്ത സംഘത്തെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം; സതീശൻ പാച്ചേനി

ചാലാട് മണലിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജീവ് ഭവൻ അടിച്ച് തകർത്ത ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ ഉടൻ

അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡി.സി.സി പ്രസിഡണ്ട് സതീശൻ പാച്ചേനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ CPM – DYFI പ്രവർത്തകർ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ നാണിപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ ആയുധമെടുത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും മറ്റും അക്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ധേഹം പറഞ്ഞു

രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ഓഫീസുകളും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും അക്രമിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാർ പൊതു സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചാലാട്
മണലിലെ രാജീവ് ഭവനിൽ കടന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുകയും ഓഫീസിലെ ഫർണ്ണിച്ചറുകളും മറ്റും തകർക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിയിൽ മുഴുവൻ ജനാധിപത്യവിശ്വാസികളും പ്രതിക്ഷേധിക്കണമെന്നും ഓഫീസ് അക്രമിച്ച മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും തകർക്കപ്പെട്ട ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം സതീശൻ പാച്ചേനി പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: