ഒരുതവണ കഴിച്ചാൽ ഒരു വർഷം പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടുന്ന അത്ഭുത കഞ്ഞി കണ്ണൂരിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: