തളിപ്പറമ്പില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി കുളത്തില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു.

തളിപ്പറമ്പില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി കുളത്തില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു.

തളിപ്പറമ്പ് ഞാറ്റു വയലിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഉണ്ടാച്ചി യാക്കൂബിന്റെ മകൻ അഫ്സലിനെ (16) ആണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: