കണ്ണൂരിൽ നാളെ (6/2/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

പാപ്പിനിശ്ശേരി  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മടക്കര, അയ്യോത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ആറ്) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ താറ്റ്യേരി, ഹൈസ്‌കൂൾഭാഗം, ബി എസ് എൻ എൽ, തുമ്പോട്ട, ആമിന കോംപ്ലക്‌സ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ആറ്) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കണ്ടക്കൈ കടവ്, കണ്ടക്കൈ ബാലവാടി, ചകിരി കമ്പനി, പാറപ്പുറം, ചെക്കിക്കടവ്, വേളം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി ആറ്) രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: