സിറ്റി ബ്രദേഴ്‌സ് നാറാത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ തല സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് 24 മുതൽ

സിറ്റി ബ്രദേഴ്‌സ് നാറാത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന എം.പി ആമു മാസ്റ്റർ സ്മാരക വിന്നേഴ്സ് റോളിങ്ങ് ട്രോഫിക്കും സിറ്റി ബ്രദേഴ്‌സിന്റെ സ്ഥിരം ട്രോഫിക്കും 30000 രൂപ പ്രൈസ്മണിക്കും. കെ.വി നിസാർ സ്മാരക റണ്ണേഴ്‌സ് റോളിങ്ങ് ട്രോഫിക്കും സിറ്റി ബ്രദേഴ്‌സിന്റെ സ്ഥിരം ട്രോഫിക്കും 20000 രൂപ പ്രൈസ്മണിക്കും വേണ്ടിയുള്ള 1-മത് ജില്ലാതല സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഫെബ്രുവരി 24 ന് ആരംഭിക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമുകൾ ഫെബ്രുവരി 15-ന് മുമ്പായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 24 ടീമുകൾക്ക് ആയിരിക്കും അവസരം.

contact: 9061706043, 9746461664, 9562181292

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: