ഏഴരക്കുണ്ട് നവീകരണം ഭരണാനുമതിയായി: കെ.സി.ജോസഫ് എം.എൽ.എ

ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 76 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി കെ.സി.ജോസഫ് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ നടന്നു പോകുന്നതിനാവശ്യമായ നടപ്പാതകൾ, സുരക്ഷാവേലികൾ, ലൈറ്റുകൾ, ശുചി മുറികൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും കെ.സി.ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: