“മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ – പ്രതിവിധി മനസ്സിൽ തന്നെ”; സൗജന്യ മനഃശാസ്ത്ര ശില്പശാല ഡിസംബർ 08 ന്

കണ്ണുർ: ലീപ്പ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി നടത്തിവരുന്ന സൗജന്യ മനഃശാസ്ത്ര – വ്യക്തിത്വ വികസന പരിശീലനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 08 ന് “മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ – പ്രതിവിധി മനസ്സിൽ തന്നെ” എന്ന വിഷയത്തിൽ സൗജന്യ ശില്പശാല നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

ശില്പശാലയിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ സമഗ്രഘടന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാക്കാം എന്നത് ശാസ്ത്രിയമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും.

മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് നിർത്താനുള്ള ഭയം കാരണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. മാനസിക പ്രശ്നത്തെ സമൂഹം കളങ്കമായി കാണുന്ന അവസ്ഥ വേറെയും. പലപ്പോഴും മാനസികപ്രശ്നത്തെ മാറാരോഗമായിട്ടാണ് സമൂഹം കണക്കാക്കുന്നത്. മാനസികപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അവബോധമില്ലാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം.

മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു മാറാരോഗമാണോ? ശാരീരികരോഗങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു മാറ്റുന്നതു പോലെ മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ മരുന്നിലൂടെ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമോ? മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ഉണ്ടോ? മാനസിക രോഗത്തിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് നിർത്താൻ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടോ? ഇത് പോലെ മാനസികപ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കാനും മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടെന്നും അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം എന്നതും ആണ് ശില്പശാലയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രായഭേദമന്യേ ഏവർക്കും ഈ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഡിസംബർ 08 ന് കണ്ണൂർ പോലീസ് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.00 മുതൽ 5.30 വരെ നടക്കുന്ന ഈ ശില്പശാല നയിക്കുന്നത് ലീപ്പ് സെന്റെറിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോ കെ ജി രാജേഷ് ആയിരിക്കും.

ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9388776640; 8089279619 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: