പേഴ്‌സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു

2018 ഡിസംബറിൽ3 കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എടിഎം കാർഡുകളും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും മറ്റു രേഖകളും അടങ്ങിയ എന്റെ പേഴ്‌സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ദയവായി ഈ നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക

മുർഷിദ് സി.കെ.ടി

മട്ടൂൽ സൌത്ത് (P.O) കണ്ണൂർ

Whatsapp +971543483327

മാർസൂക് സി.കെ.ടി.

+919747168616

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: