കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് 

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷപെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 27ന് രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ അദാലത്ത് നടത്തുന്നു. പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുള്ളവര്‍ വെള്ളക്കടലാസില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഡിസംബര്‍ 22 ന് മുമ്പായി പഞ്ചായത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. പെന്‍ഷന്‍ നിരസിച്ചവര്‍ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാല്‍ മതി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: