മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തിലധികം വിത്ത് പേനകളുമായി തോട്ടട വെസ്റ്റ് യു.പി.സ്കൂൾ

മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച കൊച്ചു കരങ്ങൾക്ക് തോട്ടട വെസ്റ്റ് യു.പി.സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹോപഹാരമായി നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നുറ് വിത്ത് പേനകൾ ഇന്ന് ഉച്ചക് രണ്ട് മണിക്ക് മാതൃസമിതി ഏറ്റ് വാങ്ങും. തോട്ടട വെസ്റ്റ് യു.പി.സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായ ഗിരീഷ് ബാബു മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചപേനകളാണിവ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: