ദീനുൽ ഇസ്ലാം സഭ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഡിസംബർ 29ന്

കണ്ണൂർ സിറ്റി: ദീനുൽ ഇസ്ലാം സഭ ഗേൾ സ്‌ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു വിഭാഗത്തിന്റെ 20 ആം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 29ന് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം മിലൻ 2k18 എന്ന പേരിൽ സങ്കടി പിക്കുന്നു. പരിപാടിയോടാനുബന്ധിച് ക്ലാസ്സുകളുടെ പുനരവിഷ്കരണം, കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാവും.രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടാവും. ഓൺലൈൻ ആയും നേരിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം . വിശദ വിവരങ്ങൾക് 9744211142, 8606265071 എന്നീ വാട്സാപ്പ് നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: