മണൽലോറി പിടികൂടി ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.


പയ്യന്നൂർ.അനധികൃത മണൽകടത്ത് പിടികൂടാനെത്തിയ പോലീസ് സംഘം മണൽ ലോറി പിടികൂടി.അസി.എസ്.ഐ.സലീം, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ മനീഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘംപയ്യന്നൂർ കവ്വായിയിൽ നിന്നുമാണ് കെ.എൽ.02. എ.5578 നമ്പർ മണൽ ലോറി പിടികൂടിയത്. പോലീസ് സംഘത്തെ കണ്ട് മണൽ കടത്തുകാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: