നീതിയ്ക്കായ്‌ ഒരു തിരിനാളം വാളയാർ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നീതിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷേധ ജ്വാലയുമായി പൊറോറ ജവഹർ ബാലജനവേദി

പൊറോറ : ജവഹർ ബാലജനവേദി മീത്തലെ പൊറോറ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ നീതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി “നീതിയ്ക്കായ്‌ ഒരു തിരിനാളം” സംഘടിപ്പിച്ചു. മീത്തലെ പൊറോറ നെഹ്‌റു യുവജനവേദിയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധജ്വാല കെ.എസ്.യു. മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ഹരികൃഷ്ണൻ പാളാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജീവൻ പൊറോറ, ആകാശ് ചോലത്തോട്, ഉമേഷ്‌ പൊറോറ, സായന്ത്‌, ഗോപിക, നന്ദന, യദുകൃഷ്ണൻ, തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

13

14

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: