ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത ‘ഔഷധി’

സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പരിയാരം ഔഷധിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൗജന്യ വിതരണത്തിനായി ഒരുക്കിയ ഔഷധ ചെടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമായി. റൂട്ട് ട്രെയിനർ ട്രേകളിലാണു ഇക്കുറി നാൽപ്പതിനായിരം തൈകൾ നൽകുക.കറ്റാർവാഴ, മൈലാഞ്ചി, കരിനൊച്ചി, വാതംകൊല്ലി, കസ്തൂരിവെണ്ട, രാമച്ചം എന്നിവയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സഞ്ചി ഒഴിക്കി നൽകുക. ഈ വർഷം മുതലാണ് ക്യാംപസുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമാവണമെന്ന സന്ദേശം പൂർണതയിലെത്തിക്കാൻ സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത കൂടുകളിൽ തൈകൾ നൽകുന്നത്.തൈകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൂടുകളിൽ നൽകുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇത്തവണ സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും റൂട്ട് ട്രെയിനർ ട്രേകളിൽ വിതരണം നടത്തുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വിവിധ സംഘടനകൾ,ക്ലബ്,കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു വിതരണത്തിനായി 80,000 തെെകള്‍ ഔഷധി തോട്ടത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.തോട്ടത്തിൽ നടുന്നതിനായി 25,000 ചിറ്റമൃത് തൈകൾകൂടി നഴ്‌സറിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത ‘ഔഷധി’

സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പരിയാരം ഔഷധിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൗജന്യ വിതരണത്തിനായി ഒരുക്കിയ ഔഷധ ചെടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമായി. റൂട്ട് ട്രെയിനർ ട്രേകളിലാണു ഇക്കുറി നാൽപ്പതിനായിരം തൈകൾ നൽകുക.കറ്റാർവാഴ, മൈലാഞ്ചി, കരിനൊച്ചി, വാതംകൊല്ലി, കസ്തൂരിവെണ്ട, രാമച്ചം എന്നിവയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സഞ്ചി ഒഴിക്കി നൽകുക. ഈ വർഷം മുതലാണ് ക്യാംപസുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമാവണമെന്ന സന്ദേശം പൂർണതയിലെത്തിക്കാൻ സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത കൂടുകളിൽ തൈകൾ നൽകുന്നത്.തൈകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൂടുകളിൽ നൽകുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇത്തവണ സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും റൂട്ട് ട്രെയിനർ ട്രേകളിൽ വിതരണം നടത്തുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വിവിധ സംഘടനകൾ,ക്ലബ്,കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു വിതരണത്തിനായി 80,000 തെെകള്‍ ഔഷധി തോട്ടത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.തോട്ടത്തിൽ നടുന്നതിനായി 25,000 ചിറ്റമൃത് തൈകൾകൂടി നഴ്‌സറിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: