ശുഹൈബ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് നാറാത്ത് സമൂഹ നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിച്ചു

ശുഹൈബ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാറാത്ത് ടൗണിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി. പ്രദേശത്തിലെ ജാതി മത വിത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവനാളുകളും പങ്കെടുത്തു. lYC സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൗഷാദ് ബ്ലാത്തൂർ Advഗോപാലകൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ ആർ പി ശഫീഖ് സുധീഷ് പി നൗഫൽ നാറാത്ത് Aiuwc നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി KTബൈത്താൻ കുട്ടി PM മുസ്തഫ ഉബൈദ് ഹാജി സമദ് സിർക്ക മനീഷ് കണ്ണോത്ത് അഷ്റഫ് മുല്ല കാദർ പി.പി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ സംബന്ധിച്ചു.

ശുഹൈബ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് നാറാത്ത് സമൂഹ നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിച്ചു

ശുഹൈബ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാറാത്ത് ടൗണിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി. പ്രദേശത്തിലെ ജാതി മത വിത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവനാളുകളും പങ്കെടുത്തു. lYC സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൗഷാദ് ബ്ലാത്തൂർ Advഗോപാലകൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ ആർ പി ശഫീഖ് സുധീഷ് പി നൗഫൽ നാറാത്ത് Aiuwc നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി KTബൈത്താൻ കുട്ടി PM മുസ്തഫ ഉബൈദ് ഹാജി സമദ് സിർക്ക മനീഷ് കണ്ണോത്ത് അഷ്റഫ് മുല്ല കാദർ പി.പി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: