തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള തീയതി മെയ് 31 വരെ നീട്ടി

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു നികുതി പിഴകൂടാതെ അടയ്ക്കുന്നതിനും വ്യാപാര ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതിനും വിനോദ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 31 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: