കടക്കാരനില്ലാത്ത കൊച്ചുകട… കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഈ കടയിൽ പോകും… സംഭവം കണ്ണൂരിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: