മുനീർ (38)കാവുംചാൽ (പള്ളിപ്പറമ്പ്) മരണപ്പെട്ടു.

മുനീർ (38)കാവുംചാൽ (പള്ളിപ്പറമ്പ്) മരണപ്പെട്ടു.
15 വർഷത്തോളമായി കമ്പിൽ  PPK
സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന വ്യക്തയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: