നാറാത്ത് ശാഖാ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും ഏറെ കാലം ഫലാഹ് സിബിയാൻ ദർസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ നിസാർ നാറാത്ത് മരണപെട്ടു.

നാറാത്ത് ശാഖാ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും ഏറെ കാലം ഫലാഹ് സിബിയാൻ ദർസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ നിസാർ നാറാത്ത് മരണപെട്ടു. നാറാത്ത് പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസി:, നാറാത്ത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ജന:സെക്രട്ടറി, കമ്പിൽ ലത്വീഫിയ്യ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: