തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പം പാലത്തിന് സമീപം KSRTC ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. സ്ഥലത്ത് വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പം പാലത്തിന് സമീപം KSRTC ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി.
സ്ഥലത്ത് വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: