അഴീക്കോട് വൻകുളത്തുവയൽ സ്വദേശി വിജയനെ ചാൽ സർക്കാർ വൃദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും കാണാതായി

അഴീക്കോട് വൻകുളത്തുവയൽ സ്വദേശി വിജയൻ 75 വയസ്സ് 3.10.18 തീയതി വൈകുന്നേരം മുതൽ കാണാതായി. അഴീക്കോട് ചാൽ സർക്കാർ വൃദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും കാണാതായി

കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: