കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ ജീവനക്കാരൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരണപ്പെട്ടു

കണ്ണൂർ:എടക്കാട് മാളികപറമ്പ് സ്വദേശി എ പ്രകാശനാണ് ചാല കട്ടിംഗിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരണപ്പെട്ടത്.

കോർപ്പറേഷൻ പുഴാതി സോണലിലെ ക്ലാർക്കാണ് പ്രകാശൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: