ലോ​ക​ത്ത് കോ​വി​ഡ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1.10 കോടിയിലേക്ക്; മ​ര​ണം 5.23 ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ടു

വാഷിംഗ്ട: ലോത്ത് കോവിഡ് രോഗിളുടെ ണ്ണം രു കോടി 10 ക്ഷത്തിലേക്ക് ടുക്കുന്നു. തുരെ രോഗം സ്ഥിരീരിച്ചരുടെ ണ്ണം 10,982,299 യി. 24 ണിക്കൂറിനിടെ ണ്ടു ക്ഷത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീരിച്ചു. യ്യായിത്തിലേറെ വും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തോടെ കെ കോവിഡ് ണം 5.23 ക്ഷം ന്നു.

കോവിഡ് കൂടുല്‍ നാശം വിച്ച മേരിക്കയില്‍ രോബാധിര്‍ 28 ക്ഷം ന്നു. വേഡോമീറ്ററിന്‍റെ ക്കുപ്രകാരം നിവി 2,837,189 രോഗി. 1,31,485 പേരുടെ ജീന്‍ തിനോകം ഷ്ടമായി. കോവിഡ് ത്തില്‍ ണ്ടാതുള്ള ബ്രസീലില്‍ സംഖ്യ 61,990 യി. തുരെ 1,501,353 പേക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഷ്യയില്‍ ണം 9,500 ന്നു. രോഗിളുടെ ണ്ണം ഴു ക്ഷത്തിലേക്ക് ടുക്കുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിരില്‍ നാലാതുള്ള ന്ത്യയില്‍ രോബാധിര്‍ റു ക്ഷം ന്നു. 18,000ത്തിലേറെ പേര്‍ രിച്ചു. പെറുവിലും വൈസ് വ്യാപിക്കുയാണ്. രോഗിളുടെ ണ്ണം മൂന്നു ക്ഷത്തിലേക്ക് ടുക്കുയാണ്. തേയം ബ്രിട്ടണിലും സ്‌പെയ്‌നിലും റ്റലിയിലും ര്‍നിയിലും പുതി രോഗിള്‍ കുവാണ്.

ലോത്താമാനം 61.39 ക്ഷത്തിലേറെ പേര്‍ തുരെ രോമുക്തരായി. 43.18 ക്ഷത്തോളം രോഗിളാണ് നിവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. തില്‍ 58,000ത്തോളം പേരുടെ രോഗ്യനി ഗുരുമായി തുരുയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: