നഷ്ടപ്പെട്ട പണവും രേഖകളും തിരികെ ലഭിച്ചു

കൊളച്ചേരി മുക്കിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന അബ്ദുൽ സലാമിന്‍റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണവും രേഖകളും തിരികെ ലഭിച്ചു.പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ സത്യസന്ധതയെ നാട്ടുകാരും ഉടമസ്ഥനും അഭിനന്ദിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: