തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ കോളേജുകളും ജൂൺ 12 നു മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: