തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ കോളേജുകളും ജൂൺ 12 നു മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു

തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ കോളേജുകളും ജൂൺ 12 നു മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: