കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ആലക്കാട് വലിയ പള്ളി, ഊരടി, ഏഴും വയൽ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് നാല് വെള്ളി രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും പേരൂൽ സ്‌കൂൾ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും പാണപ്പുഴ ചാൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 8.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെയും ചെറുവച്ചേരി  ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ  ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചക്കരക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പൂവത്തുന്തറ, മുതുകുറ്റി, മുതുകുറ്റി മുത്തപ്പൻ, പുഞ്ചിരിമുക്ക്, തലവിൽ, ചെമ്പിലോട്, ഇരിവേരി കനാൽ, ക്രൗൺ, വെങ്കണ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് നാല് വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം സെക്ഷനിൽ 11 കെ വി ലൈൻ പ്രവൃത്തി ഉള്ളതിനാൽ മാർച്ച്‌ നാല് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ പറമ്പിൽ, പൂവംപൊയിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടും.

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ അയ്യപ്പൻമല, അയ്യപ്പൻമല ടവർ, പുലിദൈവം കാവ്, ഏച്ചൂർ കോട്ടം എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് നാല് വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ രാജിബ്രിക്കേറ്റ്, കടാംകുന്ന്, കോളിമുക്ക് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് നാല് വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ  വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

110 കെ വി പഴയങ്ങാടി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ 110 കെവി പഴയങ്ങാടി സബ് സ്റ്റേഷനിലെയും ഏഴിമല സബ്‌സ്റ്റേഷനിലെയും 11 കെ വി ഫീഡറുകളിൽ മാർച്ച് നാല് വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ധർമ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കോടല്ലൂർ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് നാല് വെള്ളി രാവിലെ  ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും ഓരിച്ചാൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ  ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും മാങ്ങാട് മന്ന, ആർഡബ്ല്യുഎസ്എസ്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 8. 30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യിൽ  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കടലായി വാട്ടർടാങ്ക്,  കടലായി നട, കടലായി അമ്പലം,  കടലായി കോളനി, ആശാരിക്കാവ്, വട്ടുപാറ, മഞ്ഞക്കൽ എന്നീ  ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് നാല് വെള്ളി രാവിലെ 8.30ട മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: