സൗജന്യ പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനം

കണ്ണൂർ: കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ‘ദിശ ഒരു വഴികാട്ടി’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട യുവതീ യുവാക്കളായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസ് മുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ആറ് മാസമാണ് കോഴ്‌സ്. ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ്. അപേക്ഷ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/ കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭിക്കും. രേഖകള്‍ സഹിതം കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസില്‍ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ എത്തിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി മാര്‍ച്ച് 5. ഫോണ്‍: 9747324153.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: